AVÍS LEGAL

 

TITULAR DE LA WEB

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades:

Empresa titular d’aquesta web: EUROALIMENT PROVEEDOR DE ALIMENTOS DE CALIDAD, S.L.U.

C.I.F.: B25368432

Domicili: Polígon Al-Kanis Nau A, Ctra N-230 Km 11.2 – 25124 Rosselló (Lleida)

Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida de Euroaliment PAC S.L.U.,  Número d’Inscripció Primera nº1, Tom 440, Foli 175, Fulla L-8218, data del 18/04/1996

Telèfon: 973 730 525

Correu electrònic: pons.shop@grup-pons.com

 

OBJECTE

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i de les normatives vigents en materia de Protecció de Dades, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable.

 

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació publicada al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

 

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

ADRECES IP

Els servidors del lloc web detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

POLITICA DE ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES

El responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, el “LOPDGDD”). 

 

Així mateix, El Responsable informa que donar compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs el títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

 

El responsable autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

 

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Que aquesta propietat s’esmenti o aparegui al lloc web no implica que el Responsable hi tingui cap dret ni responsabilitat, ni tampoc que hi doni suport, la patrocini o la recomani.

 

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i llicència corresponent.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o indicat a l’encapçalament.

 

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ( “Secure Sockets Layer”).

 

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

 

La direcció del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

EUROALIMENT PROVEEDOR DE ALIMENTOS DE CALIDAD, S.L.U., informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. 

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Empresa titular d’aquesta web: EUROALIMENT PROVEEDOR DE ALIMENTOS DE CALIDAD, S.L.U.

C.I.F.: B25368432

Domicili: Polígon Al-Kanis Nau A, Ctra N-230 Km 11.2 – 25124 Rosselló (Lleida)

Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida de Euroaliment PEC S.L.U Número de Inscripció Primera nº1, Tom 440, Foli 175, Fulla L-8218, data del 18/04/1996

Telèfon: 973 730 525

Correu electrònic: pons.shop@grup-pons.com

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES  

Les dades facilitades per l’usuari son utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

 

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web.  Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d’informació a través del web.

Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Considerem que tenim un interès legítim per fer les comprovacions necessàries per detectar i prevenir possibles fraus quan fas una compra.

Execució d’un contracte.

Realitzar la gestió comptable. Execució d’un contracte.
Complir amb les obligacions fiscals vigents. Compliment d’obligacions legals que ens siguin d’aplicació.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Interès legítim de la societat.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web.  Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Crear i gestionar el teu registre com a Usuari. Tractarem les teves dades durant el temps en que mantingues la condició d’usuari registrat (és a dir, fins que decideixis donar-te de baixa).
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que hagis contractat a través del nostre web. Tractarem les teves dades durant el temps necessari per gestionar la compra dels productes o serveis que hagis adquirit, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
Realitzar la gestió comptable. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
Complir amb les obligacions fiscals vigents. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, cal que donem accés a les teves dades personals a entitats de Grup Pons i a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t’oferim (Encarats de Tractament), a saber:

 • Entitats financeres
 • Proveïdors de serveis tecnològics
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

 

Els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat. 

 

Empreses Grup Pons

Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad, S.L.U. – B25368432

Polígon Al-Kanis Nau A, Ctra N-230 Km 11.2 – 25124 Rosselló (Lleida)

Registre Mercantil de Lleida de Euroaliment PEC S.L.U Número de Inscripció Primera nº1, Tom 440, Folio 175, Full L-8218, data del 18/04/1996

 

Pons Tradició S.L.U. – B25573734

Passeig Garrigues, 16 – 25155 l’Albagés (Lleida) 

Registre Mercantil de Lleida: Pons Tradició S.L.U. Número de Inscripció 6, Tom 440, Folio 81, Full L-17864, data del 04/04/2017

 

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica. 
 • Dret a retirar el consentiment prestat. 
 • Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

 

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o a través de formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

 

El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PEL USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

 

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

 

L’Usuari, garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. 

 

BRETXES DE SEGURETAT 

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.